Self Help & Personal Development

Self Help & Personal Development

(Showing 1 – 30 products of 212 products)

Show:

 උදා වූ යෞවනය 

Highlights:

අවූරුදු 12 පමණ වියේදී ආරමිභ වන , නව යොවුන් වියට ප තබන දරුවන්ගේ සමස්ත ,ශාරීරික,බුද්ධිමය,සමාජය, චිත්තවෙගමය වර්ධනය පිලිබදව සවිස්තරව සාකචිජා කෙරේ.

 ඔව්! ඔබට එය කළ හැකියි

Highlights:

“දහසක් දෙනාට ජීවිතය සාර්ථක කර පෙන්වූ දියුණුවේ රන් දොරටුව ගුවන් විදුලි කතා මාලාවේ වැදගත්ම කතා 30 මෙහි අන්තර්ගතය.හැම අයෙකුටම තම ජිවිතයට නව ප්‍රාණවත් බවක් ලබාගැනීමට මෙම සෑම පරිච්චේදයක්ම උද වූ වනු ඇත.

 දුක දිනා ජයගත් හපන්නු

Highlights:

Dale Carnagie විසින් රචිත Five MInutes Biography ග්‍රන්ථයේ සිංහල පරිවර්තනය දිළිදුව ඉපිද ස්වොත්සහයෙන් ජීවිතය ගොඩනග ගත් ඇමෙරිකානු ධනපතින්ගේ ජිවන කතන්දර ඇතුලත්ය.

 සාර්ථක වැඩිහිටි ජීවිතයකට මග

Highlights:

වැඩිහිටි ජීවිතය යනු මිනිස් ජිවන ගමන් මගේ එක් ජිවන අවධියකි .සාර්ථක පුද්ගලයෙකු වීම යනු , හැම ජිවන අවධියක්ම සතුට්න් හා තෘප්තිමත්ව ගත කිරීමට දක්ෂ අයෙකු වීමයි.

Out Of Stock

12 Rules For Life

Highlights:

The #1 sunday times bestseller from ‘the most influential public intellectual in the western world right now’ (new york times) – now in paperback. How should we live properly in a world of chaos and uncertainty? Jordan peterson has helped millions of people, young and old, men and women, aim at a life of responsibility and meaning. Now he can help you. Drawing on his own work as a clinical psychologist and on lessons from humanity’s oldest myths and stories, peterson offers twelve profound and realistic principles to live by.

Out Of Stock

4 Hour Work Week

Highlights:

This book serves as a step-by-step guide to live a life of luxury. It teaches the reader how they can outsource their lives to overseas virtual assistants for 5$ per hour and do whatever they want to. There is an explanation about blue-chip escape artists who travel the world without quitting their jobs. Learn to eliminate 50% of your work in 48 hours using the principles used by a forgotten italian economist. Find out how lifestyle design principles can suit unpredictable economic times.

Out Of Stock

7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE TEENAGERS

Highlights:

At a time when everything from planning what to wear to a party to dealing with an alcoholic friend can seem overwhelming and complex, THE SEVEN HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE TEENAGERS will bring a special perspective and focus to the lives of young people everywhere. Sean Covey speaks directly to teenagers in a language they can really understand and relate to, addressing the issues that concern them most: relationships, parents, peers, life choices, concerns for the future, and even larger questions about life, death, and the human condition. Just some of the wisdom readers will find in this meaningful guide.

A New Earth

Highlights:

Eckhart tolle’s a new earth is a cornerstone for personal spirituality and self-improvement, leading readers to new levels of consciousness and inner peace. Taking off from the introspective work the power of now, which was a number one bestseller and has sold millions of copies worldwide, tolle provides the spiritual framework for people to move beyond themselves in order to make this world a better, more spiritually evolved place to live.

Alien Thinking: How to Bring Your Breakthrough Ideas to Life

Highlights:

How do you come up with ideas that change the world? This bold and inspiring new book argues that everyone who made leaps of creative genius – whether to cure Ebola or circumnavigate the world in a hot air balloon had one thing in common; they all thought like ALIENs.

Atomic Habits

Highlights:

No matter your goals, atomic habits offers a proven framework for improving–every day. James clear, one of the worlds’s leading experts on habit formation, reveals practical strategies that will teach you exactly how to form good habits, break bad ones, and master the tiny behaviors that lead to remarkable results.

BADASS HABITS

Highlights:

THE BOOK INCLUDES ENLIGHTENING INTERVIEWS WITH PEOPLE WHO’VE SUCCESSFULLY STRENGTHENED THEIR DISCIPLINE BACKBONES, NEW PERSPECTIVE ON HOW TO TRAIN OUR BRAINS TO BECOME OUR BEST SELVES, AND OFFERS A SIMPLE, 21 DAY, STEP-BY-STEP GUIDE FOR DITCHING HABITS THAT DON’T SERVE US AND DEVELOPING THE HABITS WE DEEM MOST IMPORTANT. HABITS SHOULDN’T BE IMPOSSIBLE TO RESET–AND WITH HEALTHY BOUNDARIES, KNOWLEDGE OF–AND PERMISSION TO GO AFTER–OUR DESIRES, AND AN EASY TO IMPLEMENT PLAN OF ACTION, WE CAN MAKE ANY NEW GOAL A JOYFUL HABIT.

Battle Ready

Highlights:

*How do you make a commitment and achieve your goals?
*How do you end procrastination and hesitation that feeds self-doubt?
*How do you learn to be courageous in all aspects of your life?

Out Of Stock

Becoming Supernatural: How Common People Are Doing The Uncommon

Highlights:

The author of the New York Times bestseller You Are the Placebo, as well as Breaking the Habit of Being Yourself and Evolve Your Brain, draws on research conducted at his advanced workshops since 2012 to explore how common people are doing the uncommon to transform themselves and their lives.

Beyond Order

Highlights:

Beyond Order: 12 More Rules for Life is a self-help book by Canadian clinical psychologist, YouTube personality, and psychology professor Jordan Peterson, as a sequel to his 2018 book 12 Rules for Life. Beyond Order was released on 2 March 2021.

Out Of Stock

Breaking the Habit of Being Yourself : Hownto Lose Your Mind and Create a New One

Highlights:

You are not doomed by your genes and hardwired to be a certain way for the rest of your life. A new science is emerging that empowers all human beings to create the reality they choose.

Breaking Through Gridlock

Highlights:

He last time you tried to talk with someone who didn’t already agree with you about issues that matter most. How well did it go? These conversations are vital, but too often get stuck. They become contentious or we avoid them because we fear they might. What if, in these difficult conversations, we could stay true to ourselves while enriching relationships and creating powerful pathways forward? What if our divergent values provided healthy fuel for dialogue and innovation instead of gridlock and polarization? Jason jay and gabriel grant invite us into a spirit of serious play, laughing at ourselves while moving from self-reflection to action.

Out Of Stock

Captivate (The Science Of Succeeding With People)

Highlights:

As a human behavior investigator, vanessa van edwards studies the hidden forces that drive our behavior patterns in her lab – and she’s cracked the code. In captivate she shares a wealth of valuable shortcuts, systems, and behavior hacks for taking charge of interactions at work, at home, and in any social situation.

Change Your Thoughts Change Your Life

Highlights:

Align yourself with spirit and start living a balanced and peaceful life today with the help of dr. Wayne w. Dyer. In this life-changing program, he shares profound and practical teachings from the ancient tao te chin, 81 classic verses regarded by many as the ultimate commentary on the nature of existence. .

Connecting The Dots

Highlights:

Legendary silicon valley visionary and one of the world’s greatest business leaders, john chambers shares the playbook and philosophy that transformed cisco into a global tech titan and now inspire a new generation of leaders. With numerous start-ups moving from zero to a billion to bankruptcy in a matter of years, it’s clear that sustaining a business in the digital age is no walk in the park.

Out Of Stock

DAILY INSPIRATION

Highlights:

DAILY INSPIRATION, WRITTEN BY ROBIN SHARMA, IS AN EXTENSIVE, HEARTFELT COLLECTION OF QUOTES BORROWED FROM HIS BESTSELLER, THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI AND SOME OF HIS OTHER WRITINGS AS WELL. THESE QUOTES INSPIRE YOU INTO LOOKING AT THE LARGER PICTURE IN LIFE.

Death: An Inside Story

Highlights:

Death is a taboo in most societies in the world. But what if we have got this completely wrong? What if death was not the catastrophe it is made out to be but an essential aspect of life, rife with spiritual possibilities for transcendence? For the first time, someone is saying just that. In this unique treatise-like exposition, sadhguru dwells extensively upon his inner experience as he expounds on the more profound aspects of death that are rarely spoken about.

Out Of Stock

Design Your Thinking: The Mindsets, Toolsets and Skill Sets for Creative Problem-solving

Highlights:

Creative problem-solving is at the heart of innovation, and some of the world’s most innovative companies are very systematic in following this approach. Most people would assume that creativity and discipline can’t coexist, and that only when resources are replete and the talent best-in-class can one be creative

Out Of Stock

DISCOVER YOUR DESTINY WITH THE MONK WHO

Highlights:

LIKE THE OTHER BESTSELLING BOOK THAT FUELED THE WORLDWIDE THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI PHENOMENON, DISCOVER YOUR DESTINY IS WRITTEN AS A RICH AND REWARDING FABLE. READERS ARE INTRODUCED TO DAR SANDERSON, A HIGHLY AMBITIOUS EXECUTIVE WHO APPEARS TO HAVE IT ALL ON THE OUTSIDE BUT LACKS HAPPINESS, MEANING AND INNER PEACE.

Draw Me Colour Me

Highlights:

Draw Me Colour Me  කෘතියෙහි අඩංගු වන්නේ එක්තරා ආකාරයක, වර්ණ ගැන්විය හැකි සිතුවම් විශේෂයකි. නමුත් මෙය හුදෙක් වර්ණ ගැන්වීම සඳහා දරුවන් හුරුකරවන කෘතියක් නොවේ. මේ සිතුවම්  ‘මණ්ඩලා’ යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබයි. ‘මණ්ඩලා’ යනු ‘මණ්ඩල’ යන සංස්කෘත වදනින් බිඳ ආ පදයකි. විවිධ ජ්‍යාමිතික හැඩතල සහිත සිතුවම් වන මේවා ලෝකයේ ප්‍රකට වී ඇත්තේ Mandala Art  නමිනි. මේවා බැලූ බැල්මට අපට වර්ණ ගැන්විය හැකි ආකාරයෙන් නිර්මාණය කරන ලද සමමිතික රටාවන් සේ පෙනුන ද එය තුළ එයට වඩා ගැඹුරක් ගැබ් ව තිබේ. මේ සිතුවම් රටා තුළ ඇති චක්‍ර ඔස්සේ අපට විශ්ව ශක්තිය සමග සම්බන්ධ විය හැකි ය. මේ එක් සිතුවම් රටාවක් වර්ණ ගැනීමේ දී අපගේ මනස මෙන්ම ආත්මය ද දමනය වන බව පැවසේ. එය භාවනාවක් වැනි ක්‍රියාකාරකමක් වන අතර අප තුළ ඇති ආතතිය, තුරන් කොට මානසික සෞඛ්‍යය වර්ධනය කරවයි. Draw Me Colour Me කෘතියෙහි මෙවැනි සිතුවම් බොහෝ ගණනක් අඩංගු වේ.

Emotional Intelligence

Highlights:

Emotional intelligence: why it can matter more than iq is a 1995 book by daniel goleman. In this book, goleman posits that emotional intelligence is as important as iq for success, including in academic, professional, social, and interpersonal aspects of one’s life.

EVERY THING IS FUCKED A BOOK ABOUT HOPE

Highlights:

WE LIVE IN AN INTERESTING TIME. MATERIALLY, EVERYTHING IS THE BEST IT’S EVER BEEN—WE ARE FREER, HEALTHIER AND WEALTHIER THAN ANY PEOPLE IN HUMAN HISTORY. YET, SOMEHOW EVERYTHING SEEMS TO BE IRREPARABLY AND HORRIBLY F*CKED—THE PLANET IS WARMING, GOVERNMENTS ARE FAILING, ECONOMIES ARE COLLAPSING, AND EVERYONE IS PERPETUALLY OFFENDED ON TWITTER. AT THIS MOMENT IN HISTORY, WHEN WE HAVE ACCESS TO TECHNOLOGY, EDUCATION AND COMMUNICATION OUR ANCESTORS COULDNT EVEN DREAM OF, SO MANY OF US COME BACK TO AN OVERRIDING FEELING OF HOPELESSNESS. WHAT’S GOING ON? IF ANYONE CAN PUT A NAME TO OUR CURRENT MALAISE AND HELP FIX IT, IT’S MARK MANSON.

Out Of Stock

FAMILY WISDOM FROM THE MONK WHO

Highlights:

IN THE PAGES OF THIS REMARKABLE BOOK, ACCLAIMED AUTHOR OF THE WORLDWIDE PUBLISHING SENSATION THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI AND INTERNATIONALLY RENOWNED LEADERSHIP GURU ROBIN SHARMA REVEALS A SIMPLE YET STRIKINGLY EFFECTIVE SYSTEM THAT SHOWS YOU HOW TO LIBERATE THAT NATURAL LEADERSHIP POTENTIAL OF YOUR CHILD WHILE CREATING A RICHER, MORE REWARDING LIFE FOR YOURSELF IN THE PROCESS. WITH PROFOUND INSIGHT AND HEARTFELT ENTHUSIASM, ROBIN SHARMA TEACHES YOU THE 5 MASTERIES OF THE FAMILY LEADER AS WELL AS PRACTICAL LESSONS TO HELP YOU

1 2 3 7 8
Scroll To Top
Close
Close
Home
Donate
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping