Fiction & Literature

Fiction & Literature

(Showing 1 – 30 products of 1201 products)

Show:

12. 12. 12

Highlights:

ලොව සුන්දර තම නගරය දරුණු හිම පතනයකින් වැසි ගත් දෙසැම්බරය නාදුනනෙක් ඔවුන්ගේ ජීවිත බිලි ගත්තේය ඔවුන්ගේ සිහින විනාශ කර දැමුවේය බැලු බැල්මට එය පරිපුර්ණ මිනි මැරුමකි කිසිදූ සැක සටහනක්‌ නොමැත

1925

Highlights:

සිය ජීවිතයේ පළමු වතාවට හපුතලේ ප්‍රදේශයට පැමිණෙන ධනවත් තරුණයෙක් කදුකරයට පිවිසෙන ඔහුට වරින් වර පෙනෙන අද්භුත සිහින සහ විවිධාකාර ස්ථනවලදී පෙනී නොපෙනී යන මායා දර්ශන පෙළක්

Out Of Stock

9 From The Nine Worlds Magnus Chase And The Gods Of Asgard

Highlights:

Travel the nine worlds with your favourite characters from the world of magnus chase in a brand-new series of adventures. Find out why amir fadlan hates clothes shopping in midgard, see how mallory keen learns in icy niflheim that insulting a dragon can be a good idea, and join alex fierro as they play with fire (and a disco sword) in the home of the fire giants, muspellheim.

Out Of Stock

A Deadly Education

Highlights:

A Deadly Education is a 2020 fantasy dark academia novel written by American author Naomi Novik following Galadriel “El” Higgins, a half-Welsh, half-Indian sorceress, who must survive to graduation while controlling her destructive abilities at the fabled school of black magic, the Scholomance

Out Of Stock

A MONSTER CALLS

Highlights:

At seven minutes past midnight, thirteen-year-old Conor wakes to find a monster outside his bedroom window. But it isn’t the monster Conor’s been expecting – he’s been expecting the one from his nightmare, the nightmare he’s had nearly every night since his mother started her treatments. The monster in his backyard is different. It’s ancient.

Out Of Stock

A Passage North: A Novel

Highlights:

A young man journeys into Sri Lanka’s war-torn north in this searing novel of longing, loss, and the legacy of war, from Anuk Arudpragasam, the author of The Story of a Brief Marriage. Long-listed for the Booker Prize 2021

Out Of Stock

Adultery

Highlights:

Adultery, written by one of the most revered authors of the world, paulo coelho, is a story of a woman who is faced with an inevitable, life-altering choice when she chooses to break the monotony of her life.linda is in her thirties and is facing a crisis mentally and emotionally. She begins to question the void that was growing in her, the mundane, predictable days of her life. Although her life seemed perfect in everybody s eyes a contented marriage, adorable children and a successful career – she feels a keen sense of emptiness and displeasure.

Out Of Stock

After You

Highlights:

Lou clark has lots of questions. Like how it is she’s ended up working in an airport bar. Whether her family can ever forgive her. And will she ever get over the love of her life. What she knows for certain is that something has to change. Then it does. But does the stranger on her doorstep hold the answers lou is searching for? Close the door and life continues: simple, ordered, safe. Open it and she risks everything.

All Our Hidden Gifts

Highlights:

Maeve’s strangely astute tarot readings make her the talk of the school, until a classmate draws a chilling and unfamiliar card—and then disappears.After Maeve finds a pack of tarot cards while cleaning .

Out Of Stock

ALL THE LIGHT WE CANNOT SEE

Highlights:

When Marie Laure goes blind, aged six, her father builds her a model of their Paris neighbourhood, so she can memorize it with her fingers and then navigate the real streets. But when the Germans occupy Paris, father and daughter flee to Saint-Malo on the Brittany coast, where Marie-Laure’s agoraphobic great uncle lives in a tall, narrow house by the sea wall.

ALL THE LIVES WE NEVER LIVED

Highlights:

IN MY CHILDHOOD, I WAS KNOWN AS THE BOY WHOSE MOTHER HAD RUN OFF WITH AN ENGLISHMAN” – SO BEGINS THE STORY OF MYSHKIN AND HIS MOTHER, GAYATRI, WHO IS DRIVEN TO REBEL AGAINST TRADITION AND FOLLOW HER ARTIST’S INSTINCT FOR FREEDOM. FREEDOM OF A DIFFERENT KIND IS IN THE AIR ACROSS INDIA. THE FIGHT AGAINST BRITISH RULE IS REACHING A CRITICAL TURN. THE NAZIS HAVE COME TO POWER IN GERMANY. AT THIS POINT OF CRISIS, TWO STRANGERS ARRIVE IN GAYATRI’S TOWN, OPENING UP FOR HER THE VISION OF OTHER POSSIBLE LIVES.

Out Of Stock

AMERICAN DIRT

Highlights:

LYDIA PEREZ OWNS A BOOKSHOP IN ACAPULCO, MEXICO, AND IS MARRIED TO A FEARLESS JOURNALIST. LUCA, THEIR EIGHT-YEAR-OLD SON, COMPLETES THE PICTURE. BUT IT ONLY TAKES A BULLET TO RIP THEM APART. IN A CITY IN THE GRIP OF A DRUG CARTEL, FRIENDS BECOME ENEMIES OVERNIGHT, AND LYDIA HAS NO CHOICE BUT TO FLEE WITH LUCA AT HER SIDE. NORTH FOR THE BORDER… WHATEVER IT TAKES TO STAY ALIVE. THE JOURNEY IS DANGEROUS – NOT ONLY FOR THEM, BUT FOR THOSE THEY ENCOUNTER ALONG THE WAY. WHO CAN BE TRUSTED? AND WHAT SACRIFICES IS LYDIA PREPARED TO MAKE.

An Abundance Of Katherines

Highlights:

When it comes to relationships, colin singleton’s type is girls named katherine. And when it comes to girls named katherine, colin is always getting dumped. Nineteen times, to be exact. On a road trip miles from home, this anagram-happy, washed-up child prodigy has $10,000 in his pocket, a bloodthirsty feral hog on his trail, and an overweight, judge judy-loving best friend riding shotgun – but no katherines. Colin is on a mission to prove the theorem of underlying katherine predictability, which he hopes will predict the future of any relationship, avenge dumpees everywhere, and finally win him the girl. Love, friendship, and a dead austro-hungarian archduke add up to surprising and heart-changing conclusions in this ingeniously layered comic novel about reinventing oneself.

Out Of Stock

AND THE MOUNTAINS ECHOED

Highlights:

ONE OF THE MOST INTERESTING NOVELS IN THE MARKETMESMERISE YOUR SENSES WITH THIS RIVETING STORYLINE! PRESENTING THE GREAT BESTSELLER BY KHALED HOSSENI, ‘AND THE MOUNTAINS ECHOED’ IS A GREAT NOVEL WHICH IS A MUST HAVE FOR READING ENTHUSIASTS. THE NOVEL IS ABOUT A BOY ABDULLAH AND HIS SISTER PARI WHO LIVE WITH THEIR FATHER ALONG WITH THEIR STEPMOTHER. THE NOVEL IS SET IN THE LANDS OF SHADBAGH, AFGHANISTAN WHERE THEIR FATHER, SABOOR, IS IN A CONSTANT SEARCH FOR A PLACE TO WORK SO HE CAN FEED HIS FAMILY. THE STORY HIGHLIGHTS THEIR STRUGGLE THROUGH THE EVIL EYES OF POVERTY AND THE BRUTAL WINTERS.

Out Of Stock

Angels And Demons

Highlights:

Angels and demons’ is a plot where a globally celebrated scientist, leonardo vetra of cern institute, switzerland is killed and a mystifying symbol is branded into his torso. The vatican, rome: the college of cardinals has gathered for deciding upon a new pope. Underneath the gathering lies a bomb which is extremely powerful and is persistently reckoning towards destruction.

ANIL S GHOST

Highlights:

Anil’s Ghost transports us to Sri Lanka, a country steeped in centuries of tradition, now forced into the late twentieth century by the ravages of civil war. Into this maelstrom steps Anil Tissera, a young woman born in Sri Lanka, educated in England and America, who returns to her homeland as a forensic anthropologist sent by an international human rights group to discover the source of the organized campaigns of murder engulfing the island.

Anna Karenina – Eng.

Highlights:

This is a family story about a charming woman called Anna who had a fine and beautiful nature. This story is set and revolves around the early days of Russian aristocracy.

[maxbutton id=”1″ url=”http://gurulugomi.lk/Book/527af1a0a88311e9a5a6cbfaa5cc0104″ ]

Out Of Stock

Anne of the Island (Puffin Classics)

Highlights:

A new, beautifully laid-out edition of Lucy Maud Montgomery’s 1915 much beloved novel, the third installment in her timeless Anne of Green Gables series.

Out Of Stock

ANNE`S HOUSE OF DREAMS (PUFFIN CLASSICS)

Highlights:

ANNE’S HOUSE OF DREAMS IS THE FIFTH NOVEL ABOUT ANNE SHIRLEY, THE RED-HAIRED GIRL FROM GREEN GABLES. LIFE SEEMS PERFECT TO ANNE SHIRLEY, ABOUT TO MARRY HER CHILDHOOD FRIEND GILBERT BLYTHE AND SET UP HOME WITH HIM IN HER ‘HOUSE OF DREAMS’ ON THE SHORES OF FOUR WINDS HARBOR. THERE ARE NEW NEIGHBOURS TO MEET AND FRESH PROBLEMS TO SOLVE. BUT THEN TRAGEDY STRIKES AND THERE’S HUGE HEARTACHE FOR THE YOUNG COUPLE WHICH TAKES ALL OF THEIR COURAGE AND LOVE TO OVERCOME.

1 2 3 40 41
Scroll To Top
Close
Close
Home
Donate
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping